تا دور... تا قله نور

فرزندم بخوان و بخوان و بخوان

مرداد 91
1 پست